Skip Ribbon Commands
Skip to main content

 ESLAW_VBPLPublish


Số ký hiệu Trích yếu Ký với Ngày ban hành Trạng thái
{{item.SoKyHieu}} {{item.TrichYeu}} {{item.KyVoi.LookupValue}} {{item.NgayBanHanh | fdate:'DD/MM/YYYY'}} {{item.TrangThaiHieuLuc}}