Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Giới thiệu chung 111111

VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ - BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Là tổ chức thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có chức năng tham mưu, tổng hợp giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực hợp tác quốc tế và hội nhập quốc tế thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

Quyết định 625/QĐ-BNN-TCCB ngày 01/04/2014 về việc quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Hợp tác quốc tế
Quyết định 02/QĐ-HTQT ngày 18/4/2008 về việc ban hành quy chế làm việc của Vụ Hợp tác quốc tế Quy định số 01/QĐ-HTQT ngày 25/2/2008 quy định chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy các phòng thuộc Vụ Hợp tác quốc tế